U woont toch ook?

‘Kunnen mijn bejaarde ouders samen blijven wonen, nu mijn vader zwaar zorgbehoevend is terwijl mijn moeder nog mobiel is maar ondersteuning nodig heeft in deze zware zorgsituatie?

‘Bestaat de kans dat mijn dochter en schoonzoon een betaalbare, eigentijdse en comfortabele woning vinden in ons dorp?’

‘Kan ik als alleenstaande senior gebruik maken van een aantal faciliteiten in het WZC, ook al woon ik nog zelfstandig thuis?’

Door de vergrijzing van de bevolking en het tekort aan woningen dringt de nood aan vernieuwende woonvormen, met het accent op zorg, aandacht voor betaalbaarheid en efficiënt omspringen met de beschikbare ruimte, zich op.

In het Zwalmse Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en in het Woonuitbreidingsgebied (WUG) tussen de Gaverbosdreef, Zuidlaan, Decoenestraat en Zijpgrachtstraat is de realisatie van het Woon- en Zorgcentrum (WZC) Huize Roborst in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Het nieuwe WZC in de kern van Munkzwalm zal zorgen voor een grotere toegankelijkheid en de bewoners meer mogelijkheden bieden tot sociale integratie. Daarnaast is het de intentie om de mensen uit de nabije omgeving de mogelijkheid te bieden om makkelijker en frequenter gebruik te maken van de voorzieningen binnen het WZC (vb restaurant, cafetaria,…).

Het WZC beoogt, naast de woonzorgkern voor bejaarden en zwaar zorgbehoevenden, ook de realisatie van andere woonvormen: kleinschalig wonen voor personen met dementie, dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf, nachtopvang, assistentiewoningen en inleunflats. Tenslotte voorziet het plan, in samenwerking met de gemeente en het OCMW, in de realisatie van een lokaal dienstencentrum.

Maar er is meer. Het gemeentebestuur nam - in samenwerking met het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij - het initiatief om in dit WUG een woonzorgzone te creëren, met aandacht voor innovatieve huisvesting, waarin kleinere woonvormen voor alleenstaanden, koppels en gezinnen (zowel sociale woningen als private huisvesting) voorzien worden. Tevens is er de prangende vraag naar aangepaste woningen voor ouderen.

De nieuwe woonzorgzone zal verder opgenomen worden in een nog grootser project dat streeft naar een verweving met de dorpskern, rekening houdend met het groene karakter van onze gemeente. Bovendien wil men de site aan en rond de sporthal hierin integreren. De Vrije Basisschool (Decoenestraat) zoekt – door mee in het project te stappen – naar een oplossing voor haar plaatsgebrek door bijvoorbeeld speelruimte te delen met verenigingen en/of Zwalmenaren.

Deze zomer stelde Zwalm zich kandidaat voor een pilootproject wonen, uitgeschreven door de Vlaamse Overheid. Deze wil ondersteuning bieden aan 5 pilootprojecten in Vlaanderen waarin gestreefd wordt naar de realisatie van een gemengde woonomgeving, waar betaalbaarheid, het gebruik van gedeelde ruimtes en vernieuwing voorop staan.

Naast de gemeente zijn het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, de Vrije Basisschool Munkzwalm en SOLVA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie) partners in dit dossier.

Dit pilootproject biedt meer ruimte voor innovatie en flexibiliteit binnen een professioneel en deskundig kader.

Onze gemeente hoopt de kans te krijgen dit pilootproject te realiseren, wat ontegensprekelijk een meerwaarde zal brengen voor Zwalm!

Sowieso, los van het feit of onze gemeente geselecteerd wordt voor dit project, maakt Zwalm de komende jaren werk van deze unieke en toonaangevende realisatie!

In de volgende editie van ons blad, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen, ... rond dit thema? We horen het graag! cheeky

 

 

Share/Save